PHÓNG SỰ ẢNH > Công đoàn VNPT Đà Nẵng thưởng nóng thành tích phòng chống lụt bão