trưởng đại diện tập đoàn tại địa bàn đà nẵng

Ban giám đốc vnpt đà nẵng – ban giám đốc trung tâm kinh doanh

Trưởng ban đại diện Tập đoàn VNPT trên địa bàn Đà Nẵng

Ông Nguyễn Trung Hải

Phó Giám đốc VNPT Đà Nẵng

Ông Nguyễn Nho Túy

Phó Giám đốc VNPT Đà Nẵng

Ông Đỗ Văn Tám

Giám đốc trung tâm kinh doanh VNPT – Đà Nẵng

Ông Phan Văn Thảo

Phó Giám Trung tâm kinh doanh VNPT – Đà Nẵng

Ông Trần Công Đức