KHEN THƯỞNG

Tôn vinh các gương điển hình tiên tiến tháng 01/2018


CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN

ĐƯỢC KHEN THƯỞNG THÁNG 01/2018

 

I. Tập thể:

TT

Tên đơn vị

Điểm BSC

Ghi chú

1

Phòng MDV

3.41

Phòng CN có BSC cao nhất

2

TTVT2

3.82

Đơn vị có điểm BSC cao nhất

3

TTVT4

 

Đơn vị số lượng lắp máy quy đổi theo đầu người cao nhất

 

II. Cá nhân:

1. Trung tâm Viễn thông 1

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Bình

Tổ TH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tháng.

1.04

2

Nguyễn Đình Tùng

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tháng.

1.1

3

Trần Thanh Phục

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tháng.

1.18

4

Nguyễn Đình Oanh

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tháng.

1.12

 

2. Trung tâm Viễn thông 2:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Văn Năm

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

0.0007

2

Nguyễn Thành Trung

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

0.0003

3

Nguyễn Trần Việt Châu

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.1336

4

Phan Đức Long

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0633

 

3. Trung tâm Viễn thông 3:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Hồng Quang

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác LĐ và XL thuê bao

1.0519

2

Lê Đức Vũ

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.2040

3

Trần Anh Tuấn

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0400

4

Lê Văn Hiển

Tổ TH

Hoàn thành tốt công tác chuyên môn.

1.0293

 

4. Trung tâm Viễn thông 4:

TT

Họ và Tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Hồ Thanh Vũ

KTVT1

Thực hiện tốt công tác LĐXL thuê bao

 

1.040

2

Nguyễn Văn Thành

KTVT1

Thực hiện tốt công tác LĐXL thuê bao

 

1.030

3

Phạm Trung Giang

KTVT2

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.050

4

Nguyễn Chung Đỉnh

KTVT3

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.064

 

5. Trung tâm Viễn thông 5:

TT

Họ và Tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Thành Tiến

Tổ KTVT 1

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn về lắp đặt xử lý thuê bao

1.040

2

Nguyễn Mai

Tổ KTVT 2

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn

1.032

3

Vũ Trọng Tú

Tổ KTVT 3

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn bao

1.010

4

Hoàng Anh Hạnh

Tổ TH

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn bao

1.010

 

6. Trung tâm Công nghệ Thông tin:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Đinh Ngọc Trung

P. PM1

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

1.008

 

2

Trần Minh Hiếu

P. PM2

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

1.008

3

Nguyễn Phương Nam

P. PM3

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.002

4

Đoàn Ngọc Quỳnh Lưu

P. KHTH

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.000

 

 

7. Trung  tâm Điều hành Thông tin:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Hà Minh Hải

Đài OMC

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.04

2

Nguyên Nguyễn Nguyên Hoàng

Đội BDLĐ

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.05

3

Lê Hoàng An

Đội BDLĐ

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.45

4

Nguyễn Văn Vũ

Phòng KTNV

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.04

 

8. Khối Văn Phòng VTĐN:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Thị Bích Hòa

Phòng KHKT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.04

2

Nguyễn Anh Tuấn

Phòng MDV

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.040

3

Nguyễn Duy Bão

Tổ KSCL

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.036

4

Trần Minh Anh

Phòng NS

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.12

5

Nguyễn Văn Công

Phòng ĐTXDCB

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.1

6

Lê Văn Dũng

Phòng THHC

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.025

Tổng cộng số cá nhân được khen thưởng  trong tháng 01/2018:   34 CBCNV.

 

Trang