KHEN THƯỞNG

TÔN VINH CÁC TẬP THỂ, CÁC CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HOẠT ĐỘNG SXKD - THÁNG 1/2020

TÔN VINH GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

 

1. Trung tâm Viễn thông 1

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Phan Văn Dũng

Tổ HT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.075

 

2

Lê Xuân Thành Hưng

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.119

 

3

Trần Thanh Phục

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.074

4

Trần Quang Vinh

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp đặt, xử lý

1.160

 2. Trung tâm Viễn thông 2:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Thành Trung

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0323

2

Phan Đức Long

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.1000

3

Nguyễn Thị Lương

Tổ TH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.0050

4

Lê Ngọc Nam

Tổ HT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.0490

 3. Trung tâm Viễn thông 3:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Trần Triệu Phong

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0800

2

Lê Đức Vũ

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.1953

3

Đinh Viết Phương

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.2207

4

Trương Bách Khoa

Tổ HT

Hoàn thành tốt công tác chuyên môn.

1.1200

 4. Trung tâm Viễn thông 4:

TT

Họ và Tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Trần Đình Tuấn

Tổ KTVT1

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.043

2

Nguyễn Thanh Trà

Tổ KTVT2

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.117

3

Nguyễn Thanh Bình

Tổ KTVT3

Thực hiện tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.150

4

Hồ Thanh Vũ

Tổ HT

Thực hiện tốt công tác xử lý, bảo dưỡng hạ tầng

1.206

 5. Trung tâm Viễn thông 5:

 

TT

Họ và Tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Huỳnh Đình Quốc Hải

Tổ KTVT1

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.226

2

Nguyễn Văn Hoàng

Tổ KTVT2

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.0637

3

Nguyễn Quốc Linh

Tổ KTVT3

Hoàn thành tốt công tác lắp đặt, xử lý thuê bao

1.276

4

Nguyễn Mai

Tổ HT

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn

1.027

 6. Trung tâm Công nghệ Thông tin:

 

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Huy Bình

P. GP

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.015

 

2

Hoàng Quốc Huy

P. GP

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

1.014

 7. Trung  tâm Điều hành Thông tin:

 

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Nguyễn Cẩm Bình

Tổ Kỹ thuật

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.07

2

Huỳnh Thanh Lâm

Tổ Khai Thác

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.05

3

Tôn Thất Hoàng Thắng

Tổ Vô tuyến

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.05

4

Đoàn Ngọc Quỳnh Lưu

Tổ TH

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chuyên môn

1.03

 8. Khối Văn Phòng VTĐN:

TT

Họ và tên

Bộ phận

Thành tích tiêu biểu về chuyên môn

Điểm BSC

1

Hồ Quốc Tuấn

Phòng NSTH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.01

2

Lê Văn Dũng

Phòng NSTH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.005

3

Nguyễn Thị Tâm

Phòng KTKH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.04

4

Nguyễn Thị Bích Hòa

Phòng KTKH

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.03

5

Nguyễn Văn Tiến

Phòng KTĐT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.043

6

Nguyễn Hồ Minh

Phòng KTĐT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

1.042