TIN ĐOÀN THANH NIÊN

ĐOÀN THANH NIÊN VỚI CÔNG TÁC SÁNG KIẾN, SÁNG TẠO

Đồng hành cùng với Chuyên môn và Công đoàn VNPT Đà Nẵng trong công tác sáng kiến, sáng tạo để thúc đẩy hoạt động SXKD, đặc biệt góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược VNPT 4.0 giai đoạn 2018 - 2025 tầm nhìn 2030 với định hướng phát triển dịch vụ CNTT mang tính đột phá trong kinh doanh, chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ số, Đoàn Thanh niên VNPT Đà Nẵng tích cực triển khai, vận động đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động sáng kiến, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD tại đơn vị, trong đó chủ lực là các đoàn viên thanh niên của Trung tâm công nghệ thông tin.

Chuyển đổi số và cơ hội của Việt Nam, không làm luôn thì đợi đến bao giờ?

Năng suất lao động của người Việt chỉ bằng 7,0% của Singapore, 17,6% của Malayxia và 36,5% của Thái Lan. Tuy nhiên với sự phát triển nhanh chóng của quá trình chuyển đổi số, Việt Nam đang có cơ hội để vươn lên và thoát khỏi tình trạng này.

Trang