TIN TỨC > CHUYÊN MỤC ĐOÀN THANH NIÊN

Có 8,465 người đã xem bài viết này!

BỘ INFOGRAPHIC 04 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN

Thực hiện Hướng dẫn số 46-HD/TĐTN-BTG ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc triển khai học tập 04 bài học Lý luận chính trị dành cho đoàn viên năm 2020.

Nội dung 04 bài học Lý luận chính trị dành cho đoàn viên gồm có: Bài 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Bài 3: Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Bài 4: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nguồn: Ban Tuyên giáo TWĐ

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5