TIN TỨC > CHUYÊN MỤC ĐOÀN THANH NIÊN

Có 10,325 người đã xem bài viết này!

Bộ tài liệu 6 bài học lý luận chính trị dạng INFOGRAPHIC


Bài 1:

http://www.mediafire.com/file/iha399aj28u0k74/B%C3%A0i+1-20170928T032820Z-001.zip

- Các bộ phận cấu thành và các nội dung thể hiện bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin.

 

- Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Sự ra đời và phát triển của Chủ nghĩa Mác - Lênin.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

- Con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội - Sự vận dụng sáng tạo của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện Việt Nam.

 

Bài 3:

http://www.mediafire.com/file/s9ixgnncpuz97of/B%C3%A0i+3-20170928T032906Z-001.zip

- Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội.

- Hệ thống chính trị ở Việt Nam.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị.

- Sơ đồ cấu trúc các hệ thống chính trị ở Việt Nam.

- Tổng Bí thư qua các thời kỳ (1930 - 2016).

 

Bài 4:

http://www.mediafire.com/file/0daqv32s8v8p4jq/B%C3%A0i+4-20170928T032953Z-001.zip

- Các đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn qua các thời kỳ.

- Các kỳ Đại hội của Đoàn.

- Quá trình hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

Các đoàn viên thanh niên tiêu biểu:

http://www.mediafire.com/file/q7chdp66bc5ri5e/Cac+doan+vien+thanh+nien+tieu+bieu-20170928T033138Z-001.zip

- Bế Văn Đàn.

- Cù Chính Lan.

- Kim Đồng.

- Lê Văn Trọng.

- Nguyễn Văn Trỗi.

- Phan Đình Giót.

- Trần Văn Ơn.

 

Các kỳ Đại hội của Đoàn:

http://www.mediafire.com/file/6zht430wbpg1eqe/Cac+ky+DH+cua+Doan-20170928T035437Z-001.zip

Đại hội Đoàn lần thứ I đến Đại hội Đoàn lần thứ X.

 

Bộ tài liệu được thiết kế dạng Infographic theo các chuyên đề, kích thước khổ A4, thuận lợi để các đơn vị có thể dùng làm tài liệu học tập, giảng dạy và sinh hoạt chi đoàn (trình chiếu hoặc in thành dạng văn bản).

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5