TIN TỨC > TIN VNPT ĐÀ NẴNG

Có 24,708 người đã xem bài viết này!

Đảng ủy Viễn thông Đà Nẵng: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW và Quy định 29-QĐ/TW

Ngày 18-19/2/2017, Đảng ủy Viễn thông Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW  của Bộ Chính trị khóa XII và Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về thi hành Điều lệ Đảng. Về tham dự hội nghị có gần 230 đại biểu là cấp ủy các cấp, báo cáo viên, tuyên truyền viên Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị,…


Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Bùi Văn Tiếng – Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng – Báo cáo viên Thành ủy quán triệt các nội dung về kết quả Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XII), trong đó nêu rõ tình hình, nguyên nhân và nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống, về “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Hội nghị cũng được quán triệt các nội dung Học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW  của Bộ Chính trị khóa XII.

Đồng chí Bùi Văn Tiếng – Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng – Báo cáo viên Thành ủy quán triệt các nội dung về kết quả Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XII)

Về các nội dung của Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về thi hành Điều lệ Đảng, hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Viết Hùng – Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy quán triệt đầy đủ các nội dung, điểm mới, cách thức thực hiện theo Điều lệ Đảng khóa XII quy định.

Đồng chí Nguyễn Viết Hùng – Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy - Triển khai Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Để triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05-CT/TW và Quy định 29-QĐ/TW, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Lắm – Phó Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh: Trên cơ sở các nội dung đã được quán triệt, các kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy Viễn thông Đà Nẵng, yêu cầu cấp ủy các cấp, các tổ chức đoàn thể cần phải làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt thực hiện các nội dung của Nghị quyết Ttrung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện tại đơn vị mình phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng đầy đủ các nội dung yêu cầu và đảm bảo thực hiện tốt trong công tác SXKD và xây dựng Đảng tại đơn vị mình trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Thực hiện đúng các nội dung của Điều lệ Đảng (khóa XII). Đề nghị UBKT Đảng ủy thường xuyên giám sát việc thực hiện và có kế hoạch kiểm tra cụ thể các tổ chức đảng trực thuộc về các nội dung này.

Đồng chí Nguyễn Lắm – Phó Bí thư Đảng ủy VTĐN phát biểu tại Hội Nghị

 

 Văn phòng Đảng ủy VTĐN


CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9