TIN TỨC > TIN VNPT ĐÀ NẴNG

Có 22,652 người đã xem bài viết này!

Đảng ủy VNPT Đà Nẵng: Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng (khoá XI)

Ngày 8/8/2013, Đảng ủy VNPT Đà Nẵng đã tổ Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng (khoá XI) tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của toàn đơn vị.

 


Tại hội nghị, đồng chí Võ Công Trí – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng giới thiệu, quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 tại hội nghị lần thứ bảy BCHTW khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 tại hội nghị lần thứ bảy BCHTW khóa XI về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”

 

Chiều cùng ngày, hội nghị cũng được nghe giới thiệu, quán triệt nội dung cơ bản Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 tại hội nghị lần thứ bảy BCHTW khóa XI “ Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; Giới thiệu, quán triệt nội dung cơ bản Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 tại hội nghị lần thứ bảy BCHTW khóa XI “Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”; Đề án của Thành ủy về thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 tại hội nghị lần thứ bảy BCHTW khóa XI “ Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; Giới thiệu, quán triệt nội dung cơ bản Kết luận “Về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) của Thành ủy về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) của Thành ủy về“Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; cũng như triển khai Kế hoạch nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)

Việc nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng. Các cán bộ đảng viên Viễn thông Đà Nẵng cần nghiên cứu kỹ các nội dung, tích cực học tập, trao đổi, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương khóa XI để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD được giao./.

Hồng Thúy

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9