TIN TỨC > CHUYÊN MỤC ĐOÀN THANH NIÊN

Có 15,236 người đã xem bài viết này!

Quy đinh, tiêu chuẩn phong cách, lề lối cán bộ Đoàn


 

 1. Tiêu chuẩn chung

- Có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu nhi; có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành và kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ; nhiệt tình, năng động, có khả năng tổ chức tập hợp, gắn bó mật thiết và được sự tín nhiệm của đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi và nhân dân.

- Thực hiện tốt những nội dung cán bộ Đoàn “Nên làm - Không nên làm”:

+ 8 điều nên làm: Xung kích,Trách nhiệm,Gương mẫu, Trung thực,Sáng tạo,Thân thiện,Thường xuyên học tập, Tích cực rèn luyện kỹ năng.

+ 8 điều không nên làm:Phát ngôn không đúng;Làm việc hình thức, đối phó; Quan liêu, hành chính hóa; Thiếu khiêm tốn và không cầu thị; Không chấp hành kỷ luật; Thiếu tinh thần đoàn kết; Thiếu ý chí đấu tranh; Thiếu chuẩn mực trong lối sống.

Trong đó tập trung vào 4 tiêu chí: trách nhiệm, sáng tạo,gương mẫu, sâu sát cơ sở. Đây được xác định là nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể:

Trách nhiệm:

Với bản thân: nghiêm khắc với chính mình, giữ gìn phẩm chất trong sáng, lối sống đẹp; thường xuyên rèn luyện thể chất, giữ gìn sức khỏe để học tập, công tác.

Với công việc: tiếp nhận đầy đủ chủ trương công tác; suy nghĩ tích cực, toàn diện và thận trọng; tham mưu hoặc chỉ đạo triển khai công việc đến nơi đến chốn; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá; nêu cao trách nhiệm trong bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài sản, phương tiện làm việc chung.

          Với đồng nghiệp và đoàn viên, thanh niên: giữ gìn đoàn kết nội bộ; tôn trọng danh dự, phẩm chất, năng lực của người khác, có tình đồng chí; tôn trọng và giữ lời hứa.

Sáng tạo: sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của bản thân và cơ quan, đơn vị; sáng tạo trong tổ chức các hoạt động của Đoàn; tích cực hiến kế, đóng góp các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Sáng tạo trên cơ sở nắm chắc lý luận và hiểu biết thực tiễn, đổi mới để công việc thiết thực, hiệu quả hơn. Nhạy bén trong nắm bắt tình hình thời sự, chính trị trong nước và thế giới; năng động, kịp thời xác định phương châm hành động cho bản thân và tập thể của mình.

Gương mẫu:gương mẫu chấp hành quy định của Đảng, Nhà nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức, đoàn thể mà mình tham gia; gương mẫu tự phê bình và phê bình trong mọi công việc và mọi sinh hoạt chính quyền, đoàn thể; nói đi đôi với làm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; gương mẫu chấp hành nghiêm túc thời gian, bảo đảm tiến độ công việc.

Sâu sát cơ sở:tăng cường đi cơ sở, quan tâm đến các kênh thông tin trao đổi, phản biện về hoạt động của tổ chức Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi để từ đó tổ chức các hoạt động thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của thanh thiếu nhi;thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên,nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên để kịp thời đưa ra định hướng đúng đắndư luận trong thanh niên.

2. Tiêu chuẩn riêng

* Đối với cán bộ Đoàn chuyên trách

- Các đồng chí giữ cương vị Bí thư, Phó Bí thư

Nắm vững và có khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Đoàn; có kinh nghiệm thực tiễn, năng lực đề xuất, tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của Đoàn; có tư duy chiến lược về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; có phong cách lãnh đạo, khả năng điều hành tốt công việc; có khả năng chỉ đạo toàn diện hoạt động trên tất cả các khu vực, đối tượng thuộc các lĩnh vực công tác: xây dựng Đoàn - tập hợp thanh niên, công tác giáo dục, phong trào thanh thiếu nhi, công tác chỉ đạo; am hiểu và có năng lực chỉ đạo, định hướng hoạt động của các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội.

- Các đồng chí cán bộ

Nắm vững công tác Đoàn vàphong trào thanh thiếu nhi, đặc biệt là trong phạm vi nhiệm vụ được phân công; đề cao tính chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ; có khả năng tham mưu, đề xuất với lãnh đạo trong việc xây dựng nội dung, chương trình hoạt động, tích cực hiến kế, đóng góp các giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi;có năng lực điều hành, tổ chức hoạt động tập thể;am hiểu các cơ sở Đoàn, có khả năng định hướng, hướng dẫn hoạt động của cơ sở Đoàn và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá trong phạm vi chuyên môn.

* Đối với cán bộ Đoàn không chuyên trách, ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở, chi đoàn

Có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn trong việc tổ chức, thực hiện công tác Đoàn;xung kích đảm nhận thực hiện việc mới, việc khó, nhiệm vụ quan trọng của địa phương, cơ quan, đơn vị; triển khai các chương trình, mô hình công tác phù hợp với địa phương, đơn vị; nghiêm túc, trung thực trong báo cáo đánh giá kết quả triển khai các hoạt động.

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Trang 1 2 3 4 5