DỊCH VỤ

Bảng giá cước dịch vụ MyTV gói tích hợp mới 2019

1. CHÍNH SÁCH GIÁ CƯỚC TÍCH HỢP FIBER+MYTV VÀ K+ THAM GIA NHẬN STB 

           

            Đơn vị tính: VNĐ/thuê bao ( đã bao gồm VAT)

TT

Fiber15
+MyTV và K+

Giá gói hàng tháng

Giá gói 6 tháng

Giá gói 12 tháng

Giá Fiber

Fiber

MyTV và K+

Tổng

Fiber

MyTV và K+

Tổng

Fiber

MyTV và K+

Tổng

1

Fiber15 + CB và  K+

165000

    140,250

           125,400

  265,650

    652,850

          675,400

   1,328,250

  1,305,700

         1,350,800

         2,656,500

2

Fiber15 + NC và  K+

165000

    140,250

           141,900

  282,150

    652,850

          757,900

   1,410,750

  1,305,700

         1,515,800

         2,821,500

3

Fiber15 + VIP và  K+

165000

    140,250

           158,400

  298,650

    652,850

          840,400

   1,493,250

  1,305,700

         1,680,800

         2,986,500

                       

TT

Fiber26
+MyTV và K+

Giá gói hàng tháng

Giá gói 6 tháng

Giá gói 12 tháng

Giá Fiber

Fiber

MyTV và K+

Tổng

Fiber

MyTV và K+

Tổng

Fiber

MyTV và K+

Tổng

1

Fiber26 + CB và  K+

220000

    187,000

           125,400

  312,400

    886,600

          675,400

   1,562,000

  1,773,200

         1,350,800

         3,124,000

2

Fiber26 + NC và  K+

220000

    187,000

           141,900

  328,900

    886,600

          757,900

   1,644,500

  1,773,200

         1,515,800

         3,289,000

3

Fiber26 + VIP và  K+

220000

    187,000

           158,400

  345,400

    886,600

          840,400

   1,727,000

  1,773,200

         1,680,800

         3,454,000