DỊCH VỤ

Bảng giá cước dịch vụ MyTV mới 2019

 1. GIÁ CƯỚC ĐỐI VỚI MYTV THỨ NHẤT

           

Giá cước đã bao gồm VAT

MyTV

Không nhận STB

Nhận STB
( Từ tháng thứ 01 đến 24 )

Nhận STB
( Từ tháng thứ 25 trở lên )

1 tháng

6 tháng

12 tháng

1 tháng

6 tháng

12 tháng

1 tháng

6 tháng

12 tháng

Chuẩn

  33,000

   165,000

   330,000

   77,000

 385,000

    770,000

    55,000

  275,000

  550,000

Nâng cao

  49,500

   247,500

   495,000

   93,500

 467,500

    935,000

    66,000

  330,000

  660,000

VIP

  66,000

   330,000

   660,000

 110,000

 550,000

 1,100,000

    77,000

  385,000

  770,000

                   

 2.GIÁ CƯỚC ĐỐI VỚI MYTV THỨ 2 TRỞ LÊN

             

Giá cước đã bao gồm VAT

MyTV

Không nhận STB

Nhận STB
( Từ tháng thứ 01 đến 24 )

Nhận STB
( Từ tháng thứ 25 trở lên )

1 tháng

6 tháng

12 tháng

1 tháng

6 tháng

12 tháng

1 tháng

6 tháng

12 tháng

Chuẩn

  16,500

    82,500

   165,000

   60,500

 302,500

    605,000

    44,000

  220,000

  440,000

Nâng cao

  24,200

   121,000

   242,000

   71,500

 357,500

    715,000

    49,500

  247,500

  495,000

VIP

  33,000

   165,000

   330,000

   77,000

 385,000

    770,000

    55,000

  275,000

  550,000