DỊCH VỤ

Bảng giá cước hòa mạng dịch vụ FiberVNN từ ngày 01/08/2017

STT

Hình thức đăng ký

Không cam kết

Cam kết 12 tháng

Cam kết 18 tháng

I.

Dịch vụ FiberVNN

1

Khách hàng FiberVNN đăng ký mới

2.000.000

1.000.000

 0

2

Khách hàng đăng ký FiberVNN và tham gia gói trả trước từ 6 tháng trở lên/ Khách hàng đang sử dụng Internet DNK chuyển sang FiberVNN/ Khách hàng MegaVNN đã sử dụng từ 12 tháng trở lên chuyển sang FiberVNN.

1.000.000

0

0

Ban hành theo CV số: 955/QĐ- TTKD ĐNG-ĐHNV ngày 24/7/2017