DỊCH VỤ

Bảng giá cước sử dụng dịch Gói tích hợp FiberVNN và MyTV

I- Dành cho các trường hợp không hưởng chính sách ưu đãi STB

1-Gói cước riêng lẻ MyTV, tích hợp MyTV + FiberVNN: (Đơn vị tính: VNĐ/thuê bao -chưa VAT)

 TT

Tên gói cước

Nội dung gói cước

Giá cước

 hàng tháng

Giá cước

06 tháng

Giá cước

12 tháng

1

MyTV Titan

MyTV SilverHD + VTVCab + K(+)

136,000

775,200

1,468,800

2

MyTV Sport

MyTV SilverHD + K(+)

120,000

684,000

1,296,000

3

MyTV Home

MyTV SilverHD + VTVCab

96,000

547,200

1,036,800

4

F20 Titan

FiberVNN 20Mb + MyTV Titan

315,000

1,795,500

3,402,000

5

F20 Sport

FiberVNN 20Mb + MyTV Sport

295,000

1,681,500

3,186,000

6

F20 Home

FiberVNN 20Mb + MyTV Home

270,000

1,539,000

2,916,000

6

F30 Titan

FiberVNN 30Mb + MyTV Titan

335,000

1,909,500

3,618,000

7

F30 Sport

FiberVNN 30Mb + MyTV Sport

315,000

1,795,500

3,402,000

8

F30 Home

FiberVNN 30Mb + MyTV Home

290,000

1,653,000

3,132,000

 2- Tích hợp gói cước MyTV Titan/Sport/ Home vào gói Gia Đình (MyTV được giảm 20% trên giá cước MyTV) :

Đơn vị tính: VNĐ/thuê bao -chưa VAT

Gói Gia Đình

GD0

GD2

GD3

GD4

GD6

GD8

Gói Gia Đình + MyTV Titan

         349,636

386,000

   406,909

497,818

588,727

679,636

Gói Gia Đình + MyTV Sport

         333,636

370,000

   390,909

481,818

572,727

663,636

Gói Gia Đình + MyTV Home

         309,636

346,000

   366,909

457,818

548,727

639,636

 3- Tích hợp gói cước MyTV Titan/Sport/ Home vào gói FiberVNN hiện hữu: Giá cước được tính bằng giá cước FiberVNN hiện hữu + MyTV Titan/Sport/ Home giảm 20% kể cả đóng trước 6/12 tháng

 II- Giá gói áp dụng cho các trường hợp được hưởng chính sách ưu đãi STB:

Đơn vị tính: VNĐ/thuê bao/tháng

TT

Tên gói cước

Nội dung gói cước

Giá cước

 hàng tháng

Giá cước

06 tháng

Giá cước

12 tháng

1

MyTV Titan

MyTV SilverHD + VTVCab + K(+)

170,000

775,200

1,468,800

2

MyTV Sport

MyTV SilverHD + K(+)

150,000

684,000

1,296,000

3

MyTV Home

MyTV SilverHD + VTVCab

120,000

547,200

1,036,800

4

F20 Titan

FiberVNN 20Mb + MyTV Titan

349,000

1,989,300

3,769,200

5

F20 Sport

FiberVNN 20Mb + MyTV Sport

325,000

1,852,500

3,510,000

6

F20 Home

FiberVNN 20Mb + MyTV Home

294,000

1,675,800

3,175,200

6

F30 Titan

FiberVNN 30Mb + MyTV Titan

369,000

2,103,300

3,985,200

7

F30 Sport

FiberVNN 30Mb + MyTV Sport

345,000

1,966,500

3,726,000

8

F30 Home

FiberVNN 30Mb + MyTV Home

314,000

1,789,800

3,391,200

 * Tích hợp gói cước MyTV Titan/Sport/ Home vào gói Gia Đình hiện hữu hặc FiberVNN hiện hữu : Giá cước được tính bằng giá cước gói Gia đinh hoặc FiberVNN hiện hữu + MyTV Titan/Sport/ Home không giảm 20% kể cả đóng trước 6/12 tháng