DỊCH VỤ

Giới thiệu Dịch vụ Mail - Online

Giới thiệu

Hệ thống mail-online là một dịch vụ cho phép mỗi nhân viên của quí đơn vị  đăng ký cho mình một địa chỉ e-mail sử dụng dưới tên miền của quí đơn vị. Dịch vụ e-mail sẽ đáp ứng yêu cầu của quí đơn vị về đăng ký, cài đặt số lượng địa chỉ e-mail. Với dịch vụ e-mail do Công ty Tin học cung cấp sẽ bảo đảm tính bảo mật từng địa chỉ .

 Tiện ích từ mail-online:           

¨      Dịch vụ này dành cho quí đơn vị có nhu cầu về email theo tên miền (domain) của mình.

      Ví dụ:  tênnhânviên@têncôngty.com.vn   thay vì  tênnhânviên@vnn.vn

¨      Với số lượng sử dụng dịch vụ thư điện tử qua PTC-mail-online không hạn chế, tuỳ thuộc vào yêu cầu  của quí đơn vị.

¨      PTC-Mail đảm bảo tính an toàn, chính xác, có tính bảo mật cao.

¨      Có thể nhận và gửi e-mail qua web và Outlook Express

¨      Sử dụng địa chỉ e-mail dưới domain của công ty mình thể hiện tính chuyên nghiệp, qua đó có thể giới thiệu được website của Quí công ty